& de Economic Boards

SIIA Clean & Circulair
Januari 2021

Strategische Innovatie Investeringsagenda

Clean
& Circulair

Dat doen we door herontwerp en hergebruik van producten, componenten en grondstoffen en drastische vermindering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Innovatieve oplossingen zijn nodig om de uitputting van de aarde terug te dringen. Investeren in innovatie, onderhoud en nieuwe verdienmodellen is cruciaal voor duurzaam herstel van onze economie en om toe te groeien naar een economie, waarbij al het slim en schoon geproduceerde zo lang mogelijk in gebruik blijft.

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda (SIIA) laat zien wat Oost-Nederland te bieden heeft. De SIIA is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en het regionale economische netwerk, Th!nkEast Netherlands en de Economic Boards.

We willen met name investeren in een duurzame circulaire economie en daar zoeken we partners bij. In dit document laten we zien waar onze accenten liggen. Om vervolgens samen met u in gesprek te gaan over welke programma’s het meeste bijdragen aan economische groei en een duurzame toekomst.


Christianne van der Wal
Gedeputeerde Economie Provincie Gelderland

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie Provincie Overijssel

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL

Moderne materialen, zoals kunststoffen, textiel, composieten en rubbers, zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Onze huidige economie is, als we kijken naar deze fysieke materialenstroom, grotendeels een lineaire economie. We winnen steeds meer grondstoffen, produceren en gebruiken producten, en danken deze af als afval. Deze wegwerpcultuur heeft een aantal nadelen. Primaire grondstoffenwinning en het storten of verbranden van afval, veroorzaakt uitstoot naar lucht, bodem en water. Dit heeft een nadelige impact op klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Daarnaast maakt een lineaire economie ons afhankelijk van schaarse grondstoffen uit minder stabiele of betrouwbare landen, wat strategische risico’s met zich brengt. Tot slot laten we economische waarde liggen, doordat we de waardevolle materialen of productonderdelen niet (voldoende) benutten of we producten en materialen niet efficiënt inzetten.

Steeds meer bedrijven zoeken naar mogelijkheden om duurzaamheid en winstgevendheid te combineren. Door in te zetten op een meer circulaire economie zijn minder primaire grondstoffen nodig, en creëren we minder afval. Dat draagt bij aan een beter milieu, een lagere afhankelijkheid van schaarse grondstoffen en aan nieuwe verdienmodellen en economische kansen. Oost-Nederland zet daarom in op een circulaire economie met zo lang mogelijk waardebehoud van wat reeds gemaakt is en zo min mogelijk afval.

Onze motivatie

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda’s Oost-Nederland zijn een initiatief dat mede voortkomt uit de samenwerking met de partners binnen Th!nk East Netherlands en de regionale Economic Boards.

Onze partners