Reglement 2022

Sportief & technisch reglement

Alle deelnemende wagens dienen aan een aantal door de KNAF en FIA opgelegde veiligheidseisen te voldoen en worden daarnaast ingedeeld in 2 raceklasses / 4 divisies op basis van de verhouding tussen het gewicht van de wagen inclusief rijder en het motorvermogen gemeten aan de wielen.

SUPERCAR CHALLENGE

Het reglement van de Supercar Challenge pb Hankook 2022  in de Engelse taal op deze site te downloaden in PDF formaat om het vervolgens netjes te kunnen printen.

VERKORTE VERSIE REGLEMENT 2022

Om een indruk te geven waaraan de deelnemers van de SC dienen te voldoen volgt hieronder een verkorte versie van het reglement 2022.

 • ALGEMEEN EN TECHNISCH REGLEMENT

  De Supercar Challenge powered by Hankook heeft tot doel, op basis van een eenvoudig technisch reglement het racen met een zo groot mogelijk diversiteit van merken en modellen van auto’s mogelijk te maken.

  Door middel van een verdeling in divisies op basis van een verhouding tussen gewicht van de auto en het motorvermogen, in combinatie met een resultaat afhankelijke handicap regeling, wordt een zekere onderlinge competitieve gelijkwaardigheid van de wagen nagestreefd. Er kan deelgenomen worden met zogenaamde GT’s en toerwagens  voor zover deze voldoen aan de in het Technische Reglement gestelde eisen. Door de grote verscheidenheid aan auto’s is gekozen voor een objectieve indeling op basis van de ‘gewicht/vermogen’ verhouding. Op deze wijze wordt getracht om een zo eerlijk mogelijke gelijkheid te krijgen van de deelnemende auto’s binnen een klasse. De doelstelling is dat de rijder cq. gastrijder de meeste invloed moet hebben op het resultaat en niet het type auto.


  Hierom heeft de organisator VRM het recht van deze indeling op basis van de verhouding tussen het vermogen en gewicht af te wijken en extra of minder belast gewicht toe te wijzen. Indien een inschrijver cq. rijder en/of gastrijder met een auto door het motortype of bijzondere wegligging eigenschappen een onredelijk voordeel of nadeel zou hebben t.o.v. de andere deelnemers in die klasse kan de promotor besluiten de deelnemer een hoger of minimum gewicht op te leggen of hem cq. haar te plaatsen in een hogere of lagere klasse. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.


  Om een auto in een divisie in te delen wordt de volgende formule gehanteerd: Gewicht in KG / Vermogen in PK aan de wielen = Waarde. Het gewicht is gebaseerd op een rijklare auto met rijder inclusief vijf liter brandstof, dit kan tijdens een evenement op elk willekeurig moment worden gecontroleerd: tijdens de technische keuring, na de tijdstraining en na de race.

 • HET VASTSTELLEN VAN HET MOTORVERMOGEN

  Het vaststellen van het motorvermogen via een rollenbank is altijd een momentopname. Doordat het motorvermogen de kern is van het reglement, is in samenwerking met Ingenieursbureau Esquisse het Powerlog systeem ontwikkeld. Het bestaat uit een klein kastje wat in alle racewagens wordt gemonteerd. Met behulp van een G-krachtsensor, een gyroscoop en een GPS ontvanger voor o.a. het meten van de snelheid wordt via de gebruikelijke natuurkundige formules het vermogen berekend. Immers het gewicht van de wagen inclusief rijder is bekend en door de acceleratie te meten is eenvoudig het vermogen terug te rekenen.


  Het grote voordeel van dit systeem is dat het gedurende het gehele weekend meet en manipulatie uitgesloten is.

 • GEDRAG, RACEINCIDENTEN EN PROTESTEN

  Van toepassing is het Reglement Rijgedrag uit het ASJ 2022. De promotor VRM heeft het recht om een  rijder die in strijd met de geest van de klasse handelt, onder opgaaf van redenen, verdere deelname aan de Supercar Challenge pb Hankook te weigeren. Onsportief gedrag of het in gevaar brengen van andere deelnemers kan en zal niet getolereerd worden. Ten aanzien van race-incidenten, overige misdragingen door deelnemers en protesten hanteert de organisator minimaal hetgeen gesteld is in het ASJ voor het geven van straffen. Naast de standaard straffen is de wedstrijdleider bevoegd de keuze te maken welke straf wordt toegewezen of hiervan af te wijken al naar gelang de omstandigheden dit vereisen.

 • VERPLICHTE PITSTOP BIJ EEN WEDSTRIJD OVER 60 MINUTEN

  Gedurende de race is het verplicht minstens één pitstop te maken ten behoeve van een eventuele rijderswissel. Deze pitstop dient minimaal 60 seconden te duren. De tijd voor deze pitstop wordt vermeerderd met de tijd voor het in- en uitrijden van de pitstraat. Deze totaaltijd wordt elektronisch gecontroleerd met behulp van de lussen bij de in- en uitgang van de pitstraat. Per evenement wordt via een bulletin de juiste totaaltijd vermeld.


  Een wagen behoeft dus niet exact 60 seconden stil te staan maar dient zich de minimale tijd tussen de lussen te bevinden. Deze tijd voor de pitstop wordt in voorkomende gevallen nog vermeerderd met de tijd van de resultaatseconden. Bij het in- en uitrijden van de pitstraat dient zoveel mogelijk de maximaal toelaatbare snelheid, doorgaans 60km/u, te worden aangehouden. Indien door te langzaam wegrijden andere deelnemers worden opgehouden kan de wedstrijdleider een straf opleggen wegens het hinderen van andere deelnemers.


  Gedurende een safety-car situatie is het binnenrijden van de pitstraat voor de reglementaire 60 seconden stop toegestaan.

 • DE VERSCHILLENDE STRAFSECONDEN TIJDENS DE VERPLICHTE PITSTOP

  Rijders die na afloop van een wedstrijd volgens de voorlopige uitslag bij de eerste drie zijn geklasseerd krijgen volgens de onderstaande tabel resultaatseconden toegewezen. Deze seconden komen bovenop de na de vorige race toegewezen seconden en worden opgeteld bij de minimale seconden welke er zijn voor de verplichte pitstop. De resultaatseconden gelden voor de eerstvolgende wedstrijd.


  1e plaats = plus 15 seconden
  2e plaats = plus 10 seconden
  3e plaats = plus 5 seconden
  4e plaats = min 5 seconden
  5e plaats = min 10 seconden
  6e plaats of lager = min 15 seconden


  Eventuele wijzigingen in de uitslag door protesten of straffen hebben geen invloed op de toewijzing. De resultaatseconden zijn aan de (gast)rijder verbonden. De seconden blijven ook behouden als gedurende het seizoen de rijder van auto (type) wisselt. De organisatie bepaalt ook de eventuele toewijzing van resultaatseconden voor gastrijders afhankelijk van de stand in het kampioenschap en zijn of haar resultaten in andere kampioenschappen. In het geval van twee rijders met verschillende resultaatseconden in één auto geldt het hoogste aantal resultaatseconden.


  De Supercar Challenge pb Hankook heeft ook voor 2022 een sponsorovereenkomst afgesloten met bandenfabrikant HANKOOK. Alle deelnemers aan de SC zijn verplicht met de banden van het merk  HANKOOK te rijden. De keuze van het type band, compound en maat staan geheel vrij maar men mag maar 10 nieuwe banden gebruiken per weekend. Intermediates zijn verboden, alleen (onbewerkte) slick banden en full wets zijn toegelaten.