& de Economic Boards

SIIA Smart Energy Hubs
Januari 2021

Strategische Innovatie Investeringsagenda

Smart Energy

Met een actief en fijnmazig netwerk van kennis- en innovatieclusters van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werkt Oost-Nederland aan innovatieve oplossingen die versneld naar de markt gebracht worden. Dit versterkt de concurrentiepositie van heel Nederland, bij zowel de innovatieve bedrijven als de bedrijven die innovaties toepassen in hun bedrijfsvoering.

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda (SIIA) laat zien wat Oost-Nederland te bieden heeft. De SIIA is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en het regionale economische netwerk, Th!nk East Netherlands en de Economic Boards.

We willen met name investeren in smart energy en daar zoeken we partners bij. In dit document laten we zien waar onze accenten liggen. Om vervolgens samen met u in gesprek te gaan over welke programma’s het meeste bijdragen aan economische groei en een duurzame toekomst.


Christianne van der Wal
Gedeputeerde Economie Provincie Gelderland

Tijs de Bree
Gedeputeerde Energie, Milieu en Arbeidsmarkt Provincie Overijssel

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet drastisch omlaag. De energietransitie leidt naar een nieuw systeem. Daarmee wekken we de energie op die we nodig hebben om te leven en te werken, zonder de aarde uit te putten. Investeren in kennis en innovatie is cruciaal voor herstel van onze economie en voor de realisatie van de energietransitie tijdens en na het coronatijdperk.
De energietransitie brengt grote uitdagingen met zich mee en biedt Oost-Nederland ook unieke kansen. Uitdagingen zijn verbonden aan de verspreide grote industrie die moet verduurzamen en het ontstaan van druk op het elektriciteitsnet. Dit komt door verdergaande elektrificatie en toename van lokaal opgewekte duurzame energie.

Oost-Nederland ontwikkelt zich als hét living lab voor geïntegreerde energiesystemen voor decentrale opwekking, opslag, omzetting en gebruik van duurzame energie. Dit komt door de sterke hightech maakindustrie, ingenieursbureaus en kennisinstellingen in de regio, die vaak koploper zijn in binnen- en buitenland op het gebied van energieopslagtechnologie, waterstoftechnologie en/of systeemintegratie. Ook de ligging - aan de twee belangrijke transportcorridors, de Noordzee-Baltic corridor en de Rijn-Alpen corridor én in het hart van de Nederlandse elektriciteits-en gasinfrastructuur - maakt Oost-Nederland tot een goede partner om Nederland en Europa te helpen de energietransitie te versnellen. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling en opschaling van geïntegreerde decentrale energiesystemen. Oftewel Smart Energy Hubs.


Onze motivatie

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda’s Oost-Nederland zijn een initiatief dat mede voortkomt uit de samenwerking met de partners binnen Th!nk East Netherlands en de regionale Economic Boards.

Onze partners